Close

Accés Banca Online

CONSULTORIA I RISCOS

CONSULTORIA I RISCOS

A MB Corredors d’Assegurances oferim la millor opció en: 

  • Identificació i anàlisi dels riscos que poden afectar el patrimoni de l’empresa
  • Auditoria de les cobertures actuals, tenint en compte les necessitats del risc i les línies d’actuació prèviament establertes
  • Disseny del programa d’assegurances per cobrir les necessitats de finançament extern del risc
  • Col·locació dels contractes d’assegurança en els mercats d’assegurança solvents, nacionals i internacionals, i en les millors condicions existents
  • Administració de les pòlisses a fi d’adaptar-les constantment a les característiques del risc
  • Tramitació i defensa en les reclamacions de sinistres enfront de les companyies d’assegurances o tercers responsables, tot procurant la màxima celeritat en les indemnitzacions
  • Inspecció periòdica dels riscos per al seu correcte assegurament i per a l’adopció de mesures de protecció, prevenció i seguretat
  • Consultoria per a una adequada gestió de la seguretat i per a programes mediambientals
  • Informació permanent sobre l’evolució de la legislació i del mercat assegurador