Close

Accés Banca Online

DUBTES FREQÜENTS

DUBTES FREQÜENTS

És obligatori sotmetre’s a una revisió mèdica per a contractar una assegurança de vida?

Per a contractar determinades modalitats d’assegurança de vida, les companyies asseguradores necessiten conèixer l’estat de salut dels seus assegurats per a avaluar el risc a què s’enfronta i, per tant, ajustar-ne la prima adequada.

Es poden canviar els beneficiaris en una pòlissa de vida?

El prenedor de l’assegurança pot modificar els seus beneficiaris totes les vegades que desitgi, normalment mitjançant un escrit adreçat a la companyia d’assegurances o especificant-ho en el testament. 

És obligatori contractar una assegurança de vida quan formalitzo un préstec hipotecari?

En l’actualitat les entitats financeres acostumen a exigir la contractació d’una assegurança de vida quan es formalitza el préstec hipotecari. No obstant això, la seva contractació no és obligatòria d’acord amb el marc legal vigent.

Puc contractar una assegurança de la llar si la comunitat de propietaris ja en té contractada una?

Sí. L’assegurança de la comunitat només cobreix els desperfectes ocasionats en els espais comuns. Amb una assegurança de la llar es protegeixen les situacions que succeeixen dins l’habitatge privat fonamentalment. A més a més, l’assegurança de la comunitat no cobreix el mobiliari de l’habitatge. 

Qui rep la indemnització de la llar en cas d’un habitatge llogat?

Dependrà de si el sinistre afecta el continent o el contingut. Si els danys són produïts en el continent (estructura de l’immoble), la companyia d’assegurances indemnitzarà el propietari de l’habitatge. Però si el sinistre afecta el contingut, la companyia reconeixerà com a beneficiari el propietari dels béns assegurats (propietari o inquilí, segons escaigui). 

Pot una companyia asseguradora denegar la contractació d’una assegurança?

Sí. Les companyies d’assegurança seleccionaran els riscos que vulguin assumir amb criteris tècnics i objectius amb la finalitat de garantir el servei i les prestacions compromeses amb tots els seus assegurats. Si una companyia d’assegurances considera que assegurar quelcom suposa un risc per a la seva solvència i per a la protecció dels seus assegurats, pot denegar-ne la contractació.